Te koop bij De Kunstuitleen

draagbare meesterwerken

Nieuw in de collectie

werken van Piet Lont

Lijstenmakerij Mellema

Op zolder bij de Kunstuitleen

Workshop voor groep 1,2 en 3

Basisscholen maken kennis met de Kunstuitleen

Toffe peren!

ontwerp: Annettte Behrens en Carina Hesper

In onze winkel

Studio Roof

Schaaltjes

Ronald Boonacker

lijstenmakerij mellema

op zolder bij de Kunstuitleen

De Kunstuitleen

Hoe werkt het?

Beeldende kunst bij u thuis, hoe werkt dat? Om de woonruimte met een origineel kunstwerk te verfraaien is een idee dat veel mensen aanspreekt, maar vaak te kostbaar lijkt. Bij de kunstuitleen kunt u echter (net als een boek bij de bibliotheek) heel voordelig een kunstwerk lenen. Of lenen en tegelijkertijd sparen om een kunstwerk aan te kopen. Het geleende kunstwerk mag iedere maand omgeruild worden; prettig als u een verkeerde keus gemaakt hebt. De maximale leenperiode van een kunstwerk bedraagt een half jaar; u hoeft dus niet direct te beslissen indien u een werk wilt aanschaffen.

Kopen

Niet zelden wordt verondersteld dat bij de Kunstuitleen de kunstwerken alleen geleend kunnen worden, maar ook niet-abonnees kunnen bij de Kunstuitleen hun aankoop doen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Kopen met koop(spaar)tegoed

De Kunstuitleen kent abonnementen met- en zonder kooptegoed. Kiest u een abonnement met kooptegoed, dan wordt een gedeelte van uw abonnementsgeld door de Kunstuitleen opgespaard. Dit opgebouwde kooptegoed kunt u besteden als u bij de kunstuitleen tot een aankoop overgaat.

Vanaf 1 april 2024, is er een tariefverhoging i.v.m. recente toename van stijgende kosten, waaronder verzekeringen, huur en personeel.

Zonder sparen
11,- lenen tot 700,-
13,- lenen tot 900,-
16,50 lenen tot 1200,-
18,50 lenen tot 1400,-
21,- lenen tot 1600,-

Met sparen
16,00  lenen tot 700,- waarvan spaargedeelte 6,-
18,- lenen tot 900,- waarvan spaargedeelte 7,-
21,- lenen tot 1200,- waarvan spaargedeelte 8,-
23,50 lenen tot 1400,- waarvan spaargedeelte 9,50
26,50 lenen tot 1600,- waarvan spaargedeelte 11,00

Kopen met de aankoopregeling

Als abonnee kunt u ook gebruikt maken van de aankoopregeling van de Kunstuitleen. Een duur kunstwerk ineens aanschaffen is niet voor iedereen weggelegd. Deze regeling stelt u echter in staat om middels gespreide betaling toch het kunstwerk van uw keuze aan te kopen.

Kunst op de werkplek

Veelal wordt gedacht bij het lenen van kunst aan ‘thuis’, maar daarnaast is het ook een uitstekend idee om de werkplek met kunst levendiger te maken. ‘Werkplek’, is dan wel een begrip dat u ruim moet zien. Kantoren, kantines, werkplaatsen, wachtkamers, vergaderzalen, trappenhuizen, gangen, het zijn voor een bedrijf of instelling evenzovele uitdagingen om er met kunst iets moois van te maken.

Wat kunt u lenen?

De Stichting Kunstuitleen Den Helder beschikt over een groot aanbod hedendaagse beeldende kunst van Nederlandse en in Nederland werkende kunstenaars. De diverse, wisselende collectie omvat schilderijen, grafiek, fotowerken, plastieken etc. in verschillende stijlen.

Bezorgdienst

De kunstuitleen brengt op uw verzoek de kunstwerken bij u thuis. Kosten in Den Helder: € 10,00 per bezorging. Kosten in de regio: € 20,00 per bezorging.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Reglement bevattend: voorwaarden waaronder de Stichting Kunstuitleen Den Helder kunstwerken uitleent aan deelnemers en bij verkoop bemiddelt.

 1. De Stichting sluit overeenkomsten af met personen/instellingen die tegen betaling van een nader vast te stellen bedrag kunstwerken lenen (en noemt hen: deelnemers).
 1. Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten welke de Stichting afsluit met de deelnemers.
 1. Opzegging van de huurovereenkomst door deelnemers schriftelijk of per mail te gebeuren, voor de eerste van de nieuwe maand. Bij opzegging van de huurovereenkomst dient men, vanaf de datum van opzegging, de gemaakte facturen nog te voldoen.
 1. De huurperiode?bedraagt per werk maximaal zes maanden: de Stichting behoudt zich het recht voor om werk binnen de huurperiode terug te vragen echter niet eerder dan 14 dagen na aanzegging daartoe, indien de kunstenaar de Stichting daarom verzoekt (uiteraard in overleg met de deelnemer). Indien niet gereserveerd kan de uitleenperiode met een half jaar worden verlengd. Voor bedrijven en instellingen geldt geen maximum uitleentermijn.
 1. De deelnemer dient de bijdrage bij vooruitbetaling te voldoen (per automatische incasso of door storting aan de bankrelatie van de Stichting of diens giro).
 1. Heeft de deelnemer achterstand in de bijdrage dan kan hij/zij bij terugkeer van geleende werken pas dan weer werken lenen nadat de betalingsachterstand is aangezuiverd.
 1. Maakt de deelnemer geen gebruik van de mogelijkheid tot lenen dan is hij/zij tot opzegging toch de maandelijkse bijdrage verschuldigd, in welk geval?het?huurgedeelte van de maandelijkse bijdrage aan de Stichting vervalt (zie ook artikel 16).
 1. Bij opzegging van de overeenkomst is de deelnemer verplicht het werk uiterlijk op de datum waarop de overeenkomst eindigt aan de Stichting terug te geven.
 1. Bij overschrijding van de hierboven genoemde leentermijn van zes maanden wordt per week een boete in rekening gebracht van € 0,50 per werk. Blijft de deelnemer na aanmaning alsnog in gebreke het geleende terug te bezorgen, dan heeft de Stichting het recht dit langs gerechtelijke weg terug te bekomen, tenzij de deelnemer laat weten het geleende werk te willen kopen. Als dan dient de volledige koopprijs te worden voldaan.
 1. De deelnemer is vanuit de kunstuitleen verzekerd tegen de gangbare inboedelvoorwaarden o.a. brand, diefstal met braak e.d . De deelnemer is echter zelf aansprakelijk voor schade welk door eigen toedoen aan het geleende werk is ontstaan tijdens de huurperiode. Schade toegebracht door verzekerde of diens huisgenoten wordt door de meeste W.A.-verzekeringen niet gedekt. Bedrijven en/of voor het publiek toegankelijke gebouwen dienen zich voor het gehuurde werk te verzekeren.
 1. De deelnemer dient zelf het transport van het werk van en naar de Stichting te verzorgen, waarbij hij/zij zich verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.
 1. Geleende werken mogen niet op een vochtige plaats of in directe nabijheid van een warmtebron bewaard worden; tevens dienen ze door de huurder beschermd te worden tegen zonlicht.
 1. Bij beschadiging, vermissing of het teniet gaan van het geleende dient de deelnemer onmiddellijk door een aangetekend schrijven de Stichting op de hoogte te stellen.
 1. Adreswijziging dient de deelnemer onmiddellijk schriftelijk of per mail aan de Stichting mee te delen.
 1. Een nader vast te stellen gedeelte van het maandelijks verschuldigde bedrag wordt door de Stichting voor een deelnemer gereserveerd als zijn/haar kooptegoed. Kooptegoeden zijn uitsluitend besteedbaar voor aankoop van werken door bemiddeling van de Stichting. De Stichting vergoedt aan de deelnemers geen rente hierover.
 1. Indien na beëindiging van een abonnement kooptegoed resteert, dan is de deelnemer verplicht binnen een jaar het betreffende bedrag te besteden aan een aankoop van werk. Na afloop van de termijn van een jaar na opzegging vervalt het tegoed automatisch aan de Stichting.
 1. Alle werken waarover de Stichting beschikt kunnen door de deelnemers maar ook door niet-deelnemers worden gekocht.
 1. Prijzen van kunstwerken staan ( prijswijzigingen voorbehouden) op de achterkant van de werken vermeld. Tevens is vermeld of de prijs inclusief of exclusief de lijst geldt. Indien de prijs van het werk exclusief een lijst is vermeld, vindt men tevens de prijs van de lijst (inclusief 21%BTW) apart vermeld, of is deze op te vragen aan de balie.
 1. De Stichting stelt nadere normen?betreffende?het aantal werken dat een deelnemer kan huren.
 1. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke de Stichting maakt of moet maken uit dit reglement voortkomend en aan de deelnemer te wijten, zijn voor rekening van de deelnemer.
 1. De Stichting heeft, bij wanbetaling of overtreding van dit reglement door de deelnemer, het recht onmiddellijk de overeenkomst met de deelnemer te beëindigen, zonder terugbetaling van diens kooptegoed.
 1. Voor het overige geldt dat de deelnemer niet mag handelen in strijd met het in de Stichtingsstatuten bepaalde. Een exemplaar van deze statuten kan op aanvraag, tegen administratiekosten, worden verstrekt

Het bestuur, 1 januari 2002

Den Helder, januari 2019

Privacy Policy

Het bestuur van Stichting Kunstuitleen Den Helder, verder te noemen de KU, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we helder en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De KU houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • De Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de uiteindelijke doelen waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waar voor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de KU zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden.

Persoonsgegevens van KU abonnees, kunstenaars en andere relaties worden door de KU verwerkt ten behoeve van:

– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over actuele zaken de KU betreffende.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Statuten KU.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de KU de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN nummer
– Legitimatiebewijs
– BTW identificatie mits van toepassing

Uw persoonsgegevens worden door de KU opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, b.v. verzorgen van financiële administratie Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De KU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens de KU van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen hertellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze medewerkers en bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Kunstuitleen Den Helder

Willemsoord 52 a

1781 AS Den Helder

0223/615752

info@kunstuitleen-denhelder.nl

Abonnementen

Goedkoper dan u denkt U kunt abonnee worden door inschrijving (legitimatie verplicht) aan de balie tijdens de openingstijden.

Na legitimatie kunt u meteen u meteen werken uitzoeken en meenemen.

Abonnementen met kooptegoed
Prijs per
maand
Werken
lenen tot
spaar
gedeelte
€ 16,- € 700,- € 6,-
€ 18,- € 900,- € 7,-
€ 21,- € 1200,- € 8,-
€ 23,50,- € 1400,- € 9,50
€ 26,50,- € 1600,- € 11,-
Of 1 werk van onbeperkte waarde

Bij bovenstaande abonnementen spaart u een bedrag van het maandelijkse bedrag. Dit levert u het zo genoemde kooptegoed op, dat u bij de Kunstuitleen Den Helder vrij kunt besteden aan een kunstwerk.

Abonnementen zonder kooptegoed
Prijs per maand Aantal Werken Werken lenen tot
€ 11,- 1 € 700,-
€ 13,- 1 € 900,-
€ 16,50,- 1 of 2 € 1200,-
€ 18,50,- 1 of 2 € 1400,-
€ 21,- 1 of 2 € 1600,-
Of 1 werk van onbeperkte waarde

VOOR BEDRIJVEN MET MEER DAN 10 WERKEN GELDEN SPECIALE TARIEVEN

Klik hier om een Abonnement aan te vragen